Základné info o škole

  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

   Materská škola Kysucká je samostatný právny subjekt, ktorej zriaďovateľom je Mesto Senec s vyučovacím jazykom slovenským. Jej vznik sa datuje 23. novembrom roku 1987. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť s možnosťou poldenného pobytu 244 deťom vo veku spravidla od 3 rokov do 6 rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Celkovú prevádzku materskej školy tvorí 11 tried.

   Aktuálny počet pedagogických zamestnancov je 22. Prevádzku materskej školy zabezpečuje 18 nepedagogických zamestnancov.

   Priestory materskej školy sú členené v dvoch budovách, ktoré sa nachádzajú v tichom prostredí na okraji mesta Senec s rozsiahlym trávnatým pozemkom.

   Na prízemí hlavnej budovy sa nachádza vstupná hala, ktorej charakter dotvára veľkoformátová mapa sveta s umiestnením architektonických dominánt svetových miest podporujúca chápanie previazanosti prostredí a ľudí po celom svete,  kancelária pre riaditeľku, zástupkyňu a asistentku riaditeľky, šatňa pre zamestnancov, dve herne s priľahlými spálňami, šatňami, sociálnymi zariadeniami, tri šatne pre deti z tried na poschodí, sociálne zariadenie pre imobilných, vstup k výťahu, spoločenská miestnosť so sociálnym zariadením, ktorá slúži na schádzanie detí pri rannom príchode do MŠ, odkiaľ následne v časovom harmonograme odchádzajú do vlastných tried a popoludňajšom schádzaní a odchode domov. Okrem toho, že sa v nej konajú krúžky, slúži ako telocvičňa, ktorú využívajú všetky triedy, s prihliadnutím na dodržiavanie stanoveného harmonogramu.  Rekonštrukciou šatne zamestnancov na prízemí hlavnej budovy sme zväčšili  priestor a zriadili v ňom zborovňu, členenú na kuchynskú časť a časť poskytujúcu pedagógom podnetne pôsobiace pracovné a motivačné prostredie k samo vzdelávaniu, štúdiu odbornej literatúry a príprave na výchovno – vzdelávaciu činnosť. 

                     

   V hospodárskej časti sa nachádza kuchyňa, jedáleň, sklady potravín, archív, kancelária pre vedúcu zariadenia pre školské stravovanie, šatne pre zamestnancov, práčovňa, denná miestnosť nepedagogických zamestnancov, sociálne zariadenia,  technická miestnosť.

   Na prvom poschodí sa nachádzajú tri triedy s príslušnými spálňami so sociálnymi zariadeniami, kabinet s učebnými pomôckami,  centrálna školská knižnica, sociálne zariadenie pre dospelých, technická miestnosť pre výťah.

                     

   Na druhom poschodí sa nachádzajú tri triedy so sociálnymi zariadeniami, príslušnými šatňami, dve sociálne zariadenia pre dospelých.

   ​​​​​​​

   V prístavbe Materskej školy sa nachádzajú tri triedy s príslušnou spálňou, šatňami, dve technické miestnosti, dve sociálne zariadenia pre dospelých, dve šatne pre zamestnancov, dve výdajne školského stravovania, dve jedálne.

    

   Súčasťou školy je priestranná záhrada s vysadenými listnatými a stromami, kríkmi a trávou. V priestoroch školského dvora sa nachádzajú pieskoviská zastrešené proti slnečnými plachtami, šplhacia zostava, šmykľavky s balančnými prvkami, drevené hracie prvky, vláčiky, tunel,  drevené lavičky, hojdačky, drevené náučné tabule, záhradný senzorický chodník, drevo stavba z vŕbového prútia, vyvýšené bylinkové a kvetinové záhony. Súčasťou je aj dopravný chodník so zvislým a vodorovným dopravným značením s možnosťou kolobežkovania, bicyklovania a prirodzeného si osvojovania pravidiel cestnej premávky.

                     

    

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   POSLANIE  MATERSKEJ  ŠKOLY

   Materská škola sa zameriava na formovanie zdravého životného štýlu u detí, preto sa táto filozofia odráža aj v cieľoch koncepčného zámeru školy. Inovovaný ŠkVP "Kvetinkovo" je koncipovaný tak, aby učebné osnovy korešpondovali so súčasným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a so zameraním našej školy. Aj naďalej sa venujeme prepracovaniu profilácie materskej školy smerom k presadzovaniu zdravého životného štýlu v širšej komunite školy, a to implementáciou edukačných projektov do výchovno-vzdelávacej činnosti.

   Poslaním materskej školy je dosiahnuť kognitívnu, senzomotorickú a sociálnu úroveň rozvoja osobnosti dieťaťa, podporovať všestranný osobnostný rozvoj detí v týchto oblastiach ako základ pripravenosti a bezproblémového vstupu na školského prostredia a ďalší život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Vytvárať bezpečné a podnetné prostredie uspokojujúce detské potreby na všetkých ich úrovniach a profilovať ich životné hodnoty.  Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie sa do kolektívu a skupiny, prostredníctvom ktorého napĺňame cieľ výchovy a vzdelávania.

   Jeho realizáciou očakávame naplnenie základných životných a morálnych hodnôt - zdravie, jedinečnosť, sociabilita, úcta, sloboda, zodpovednosť.

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   VÍZIA MATERSKEJ  ŠKOLY

   Víziou našej materskej školy je pokračovať v budovaní modernej školy ako centra vzdelávania, výchovy, kultúry a športu, ktorá spája kvalitný a efektívny proces s mimoškolskými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych schopností dieťaťa so zameraním na ich úspešné uplatnenie sa v živote. Naďalej prebúdzať, podporovať a maximálne rozvíjať tvorivý potenciál detí.

   Ponúknuť kvalitnú výchovu a vzdelávanie primeranú osobitosti a veku dieťaťa, ktorá bude viesť k získavaniu potrebných kompetencií.

   Viesť deti k vzájomnej dôvere, uznaniu, znášanlivosti, empatii a vzájomnej spolupráci, samostatnosti a zodpovednosti vo svojom konaní a správaní.

   Usilovať o podporu základných hodnôt spoločnosti a vlastného hodnotového rebríčka, ale i o schopnosť akceptovať inakosť iných. 

   Našou snahou je vybudovať z materskej školy miesto pre všetkých partnerov, kde má každý pocit, že k nej patrí, že je predmetom záujmu a starostlivosti, že je primerane za svoje kvality a výkon oceňovaným cíti sa isto a bezpečne. Klíma a prostredie materskej školy bude smerovať k tomu, aby z nej aj naďalej bolo miesto, kde budú môcť všetky deti prežívať spokojné a radostné detstvo.

   Nemenej prioritnou snahou je udržať a posilniť vybudovaný kredit školy. Byť rešpektovanou, konkurencie schopnou vzdelávacou inštitúciou, ktorej prioritou je poskytovanie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb.

   Ďalej zapájať zákonných zástupcov do diania v MŠ.

   Motivovať pedagogických zamestnancov k potrebe naďalej sa vzdelávať v oblastiach, ktoré vnesú nové možnosti a inovatívne postupy do výchovy a vzdelávania detí v materskej škole.

   Podporovať a zlepšovať medziľudské vzťahy v celom pracovnom kolektíve medzi sebou navzájom, ale i v smere k rodičom detí a inými partnermi spolupracujúcimi s našou školou.

   Našou víziou je usilovať sa o vznik školy, ktorá počúva a vníma, ktorú navštevujú veselé a šťastné deti a každé z nich môže byť úspešné na ceste k poznaniu.

   ​​​​​​​

    

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   HODNOTY  ŠKOLY

   Rovnako ako pri stavbe domu, aj vo výchove je potrebné položiť pevné zákldy. Dobré osobnostné predpoklady a správny charakter sú dva z mnohých základných kameňov, položených pri úsilí o výchovu.

   Nevyhnutným aspektom na dosiahnutie tohto cieľa je, aby škola a rodina zdieľali rovnaké hodnoty a participovali na nich. Sme presvedčení, že nie je náročné stotožniť sa s našou túžbou vychovať z detí zodpovedných a slobodných ľudí, schopných nadväzovať vzťahy založené na vzájomnej dôvere, porozumení, priateľstve, rozvíjať v nich cit pre spravodlivosť, veľkorysosť, zdvorilosť, čestnosť a solidárnosť. S úsilím naučiť ich jednať slobodne, konať poctivo a byť schopný niesť za svoje činy zodpovednosť, mať odvahu zasadiť sa za humánnejšiu spoločnosť.

    

   Našimi hodnotami sa preto stali:

    

   • Schopnosť prevziať zodpovednosť

   je to, v čo veríme. Je potrebné, aby deti pochopili, že musia prevziať zodpovednosť za svoj charakter, aby si uvedomovali a postupne usmerňovali svoje emócie. Aby sa naučili rozpoznať negatívne emócie a vyrovnať sa s nimi, otvorene sa o nich porozprávať a hľadať spolu s rodičmi riešenia v problémových situáciách. 

   Nemenej dôležitá je zodpovednosť rodičov pri participácií na budovaní tejto hodnoty a v neposlednom rade školy voči zamestnancom

    

   • Ochotu a spoluprácu

   považujeme za dôležitú a nevyhnutnú. Idú ruka v ruke pri vytváraní podnetného rpostredia rovnako pre deti, zákonných zástupcov, ako aj pre zamestnancov školy. Efektívny priebeh spolupráce závisí od prístupu všetkých aktérov, kde dôležitou súčasťou je predovšetkým ochota kooperovať. 
   Považujeme za dôležité vnímať všetkých aktérov školy za individuálne a autonómne bytosti, pričom týmto myšlienkovým krokom veríme, že sa eliminuje prehnaná kritickosť, zaujatosť, nespokojnosť a z toho vychádzajúci nepriateľský postoj voči škole.

    

   • Otvorená komunikácia

   nadväzuje na predchádzajúce hodnoty. Podporujeme spoločnú diskusiu, ktorá sa nesie v suchu hľadania konštruktívnych riešení, ktoré budú výsledkom iba efektívnej vzájomnej komunikácie, cestou k porozumeniu potrebám zamestnancov, detí a zákonných zástupcov a zároveň prostriedkom pri vytváraní pocitu istoty, bezpečia a priaznivej atmosféry.

    

   • Kvalita práce organizácie

   spočíva v kvalitnej činnosti a kvalitných výsledkov práce. Jednou z mnohých podmienok je odbornosť, kvalifikovanosť a pemanentné vzdelávanie zamestnancov. Stotožňujeme sa s tým, že kvalitná práca všetých zamestnancov vplýva na spokojnosť detí a rodičov, buduje dobrý imidž materskej školy a jej konkurencie schopnosť s ostatnými zariadeniami v okolí.

    

   • Podpora inovácií

   v sebe zahrňuje implementáciu nových technológií, metód, foriem práce, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia pokroku. Implementuje v sebe tvorbu prostredia, ktoré je prirodzene inšpiratívne a v ktorom dieťa môže rásť, prosperovať a skúmať svet okolo seba.

   ​​​​​​​

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje