• 2% z dane

   Milí rodičia a priatelia školy,

   V tomto roku je opäť možné poukázať 2% z dane z príjmu (PO 1%, dobrovoľníci 3%) na pomoc našej Materskej škole, preto sa uchádzame o Vašu priazeň. Všetky poukázané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno – vzdelávacích procesov, podporu vzdelávania našich detí, či vybavenie školy.

   Pre budúci rok veríme, že u Vás opätovne nájdeme porozumenie a dôveru v činnosť nášho združenia na podporu rozvoja našich detí. Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Škole a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia, príbuzní, či firma.
   Na toto milé gesto môžete použiť formulár v sekcii TLAČIVÁ.

   Viac informácií o presnom postupe nájdete nižšie...

   Budeme vďační aj za Vaše podnety a pomoc v činnosti Rodičovského združenia.

    

   AKO  POSTUPOVAŤ...

    

   ► Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

    

   1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2%.

   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane,  vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane.

   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

    

   Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri MŠ-Kysucká, Senec

   Identifikačné číslo (IČO): 42128200

   POZOR, IČO sa zarovnáva sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne.

    

   4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste) doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo môžete odovzdať priamo v MŠ pani učiteľke na triede.

   • Budeme Vám vďační, ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

    

    

    

   ► Podávate si daňové priznanie sami?

    

   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.

   3. Ak máte iba príjmy zo závislej činnosti vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania, alebo ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
   Príslušné formuláre nájdete na
   https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv

    

   Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri MŠ-Kysucká, Senec

   Identifikačné číslo (IČO): 42128200

   POZOR, IČO sa zarovnáva sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne.

    

   4. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

    

   • Budeme Vám vďační, ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

    

    

    

   ► Postup pre právnické osoby:

    

   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

   2. Vypočítajte si 1,0% (2%) z vašej dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Vypočítané 1% (alebo 2%) z vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú PO môže poukázať jednému prijímateľovi je 8 €.
   POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie 
   daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

   3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2%, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

   4. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov.

    

   Príslušné formuláre nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv

   • Budeme Vám vďační, ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

    

   Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri MŠ-Kysucká, Senec

   Identifikačné číslo (IČO): 42128200

   POZOR, IČO sa zarovnáva sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne.

    

    

    

    

    

   ĎAKUJEME

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje