• Školská jedáleň

     Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady za poskytovanie stravy v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec, ktorých stravníkom je dieťa alebo žiak školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec určuje
     Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2023 s účinnosťou od 1.3.2023.
     (dostupné na: https://www.senec.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/022023)

      

     stravná jednotka – 2,10€/ deň + 10€ réžia paušálne / mesačne
     stravná jednotka – štátna dotácia = pre PREDŠKOLÁKOV 1,40€ (+ doplatok rodiča 0,70€ - desiata 0,30€, olovrant 0,40€)  / deň
     + 10€ réžia paušálne / mesačne

     Dotácia na stravu, týkajúca sa predškolákov, neznamená, že celodenná strava (desiata, obed, olovrant) nie je spoplatnená. Bezplatný je len obed.

     Finančné náklady na stravovanie dieťaťa uhrádza zákonný zástupca. Stravné sa hradí paušálne 30€ / mesiac bezhotovostným prevodom na stravovací účet najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

      

     Školské jedálne pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec, ktorých stravníkom je dieťa alebo žiak školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec

      

     Náklady na nákup potravín na jedno jedlo 3. finančné pásmo

     spolu náklady na nákup potravín

     príspevok ZZ na režijné náklady

     výška poplatku ZZ na jeden deň spolu

     desiata v €/deň

     obed v €/deň

     olovrant v €/deň

     Dieťa v MŠ

     0,50 €

     1,20 €

     0,40 €

     2,10 €

     0,50 €*

     2,60 €

     * výška režijných nákladov na stravovanie je určená paušálnou sumou 10€/mesiac.

     ► ► ► PAUŠÁLNE PLATBY OSTÁVAJÚ TAK AKO DOTERAZ t.j. strava 30€/mesiac, réžia 10€/mesiac

     Prihlásovanie / odhlasovanie z obedov

     Odhlasovanie obedov deň vopred TELEFONICKY alebo E-MAILOM u pani vedúcej zariadenia školského stravovania každý deň do 08:00 hod.

     Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
      

     Možnosti odhlasovania zo stravovania:
     ► pevná linka : + 421 220 205 533
     ► e-mail: sjkysucka@gmail.com

      

     Vedúci zamestnanec zariadenia školského stravovania: Ľubica Morvayová

     Adresa a číslo účtu na platbu stravného:

     e-mailová adresa: sjkysucka@gmail.com
     tel. č.: 02/20 20 55 33

      

     Bankové spojenie:

     Slovenská sporiteľňa
     IBAN: SK04 0900 0000 0050 7015 7145
      
     Všetky platby sa uhrádzajú formou internet bankingu – z dôvodu prehľadnosti
     je potrebné zadávať pridelený VARIABILNÝ SYMBOL DIEŤAŤA.

     Poznámka: Meno dieťaťa a názov jeho triedy
      
      
     Alergie na potraviny je potrebné nahlásiť triednej pani učiteľke. Alergia musí byť potvrdená špecialistom (nie obvodným lekárom). Lekárske potvrdenie prikladáte k formálnej žiadosti o vylúčenie konkrétnej potraviny zo stravy. Tieto informácie platia aj pre deti, ktoré už navštevovali materskú školu v predchádzajúcom školskom roku.

      

     V prípade, že si zákonný zástupca neuplatňuje daňový bonus, môže požiadať o príspevok na stravu formou štátnej dotácie. Potrebné je predložiť potrvdenie zo ÚPSVaR o neuplatňovaní daňového bonusu.

      

     Školská jedáleň je zapojená do školského programu EU a finančného programu EU "Školské mlieko" a "Školské ovocie". V jedálnom lístku sú označené hviezdičkou. Viac v sekcii Programy.

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje